Hotline: 0962 920 239

MẪU ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU TẠI CÔNG TY

MẪU ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU TẠI CÔNG TY

 

MẪU ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

DÀNH CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN TỔNG HỢP

ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU TẠI CÔNG TY…

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG BIỂU

DANH MỤC SƠ ĐỒ

LỜI MỞ ĐẦU

- Nêu lý do chọn đề tài            
- Giới thiệu kết cấu đề tài

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨ QUẢN LÝ DOANH THU CỦA CÔNG TY.... (2 điểm)

1.1. Đặc điểm doanh thu của Công ty...
1.1.1. Khái quát các hoạt động kinh doanh của Công ty... 
1.1.2. Đặc điểm doanh thu của Công ty...  
 1.2. Tổ chức quản lý doanh thu của Công ty...
Trong mục này, học viên phải mô tả được chức năng, nhiệm vụ của các cá nhân, bộ phận trong trong Công ty liên quan đến công tác tiếp thị, ký kết hợp đồng bán hàng, giao hàng, vận chuyển hàng, kiểm tra, kiểm soát hoạt động bán hàng, hoạt động tài chính và các hoạt động khác...

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ  TẠI CÔNG TY… (4 điểm)

2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
2.1.1. Chứng từ và thủ tục kế toán 
Trong mục này, học viên phải mô tả được bản chứng từ và quy trình luân chuyển chứng từ theo từng phương thức bán hàng, chứng từ giảm doanh thu (nếu có), chứng từ ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ và lấy một số chứng từ tiêu biểu của Công ty để minh họa.
2.1.2. Kế toán chi tiết doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
Trong mục này, học viên phải mô tả được quy trình ghi sổ chi tiết doanh thu, các khoản giảm doanh thu, các bảng tổng hợp chi tiết và trích dẫn sổ chi tiết, bảng tổng hợp chi tiết của Công ty.
2.1.3. Kế toán tổng hợp về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  
 Trong mục này, học viên phải mô tả được quy trình ghi sổ tổng hợp doanh thu, các khoản giảm doanh thu, trích dẫn sổ kế toán tổng hợp tương ứng với hình thức sổ mà Công ty sử dụng.
2.2. Kế toán doanh thu tài chính  
2.2.1. Chứng từ và thủ tục kế toán 
Trong mục này, học viên phải mô tả được bản chứng từ và quy trình luân chuyển chứng từ theo từng loại hoạt động tài chính  và lấy một số chứng từ tiêu biểu của Công ty để minh họa.
2.2.2. Kế toán chi tiết doanh thu tài chính 
Trong mục này, học viên phải mô tả được quy trình ghi sổ chi tiết doanh thu tài chính,  các bảng tổng hợp chi tiết và trích dẫn sổ chi tiết, bảng tổng hợp chi tiết của Công ty.
2.2.3. Kế toán tổng hợp về doanh thu tài chính   
 Trong mục này, học viên phải mô tả được quy trình ghi sổ tổng hợp doanh thu tài chính, trích dẫn sổ kế toán tổng hợp tương ứng với hình thức sổ mà Công ty sử dụng.
2.3. Kế toán doanh thu các hoạt động khác  
2.3.1. Chứng từ và thủ tục kế toán 
Trong mục này, học viên phải mô tả được bản chứng từ và quy trình luân chuyển chứng từ theo từng loại hoạt động khác (nhượng bán, thanh lý TSCĐ, xử lý tài sản thừa, thu phạt...)  và lấy một số chứng từ tiêu biểu của Công ty để minh họa.
2.3.2. Kế toán chi tiết doanh thu khác 
Trong mục này, học viên phải mô tả được quy trình ghi sổ chi tiết doanh thu khác,  các bảng tổng hợp chi tiết và trích dẫn sổ chi tiết, bảng tổng hợp chi tiết của Công ty.
2.2.3. Kế toán tổng hợp về doanh thu khác   
 Trong mục này, học viên phải mô tả được quy trình ghi sổ tổng hợp doanh thu khác, trích dẫn sổ kế toán tổng hợp tương ứng với hình thức sổ mà Công ty sử dụng.
    

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU TẠI  CÔNG TY… (2 điểm)

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán doanh thu  tại Công ty và phương hướng hoàn thiện
3.1.1- Ưu điểm
3.1.2- Nhược điểm
3.1.3. Phương hướng hoàn thiện
3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu tại Công ty…
3.2.1- Về công tác quản lý doanh thu 
3.2.2- Về tài khoản sử dụng, phương pháp kế toán (nên chi tiết tài khoản như thế nào, nên bổ sung thêm hoặc bỏ bớt những bút toán nào, có nên thay đổi phương pháp tính giá hiện hành hay không...)
3.2.3- Về chứng từ và luân chuyển chứng từ (nên thêm, bớt chứng từ nào, thay đổi kết cấu của chứng từ nên thêm hoặc bớt khâu nào trong quá trình luân chuyển chứng từ...)
3.2.4- Về sổ kế toán chi tiết (nên thêm hoặc sửa đổi sổ chi tiết hiện có như thế nào...)
3.2.5- Về  sổ kế toán tổng hợp (hình thức sổ có phù hợp không? nên thêm, bớt sổ nào? có thay đổi kết cấu hoặc phương pháp ghi sổ không?)
3.2.6- Về báo cáo kế toán liên quan đến bán hàng (nên bổ sung thêm báo cáo nào, có nên thay đổi kết cấu, nội dung báo cáo hiện hành không?...)
3.2.7. Điều kiện thực hiện giải pháp (phần này có thể trình bày kết hợp với các giải pháp nêu trên).
 

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

PHỤ LỤC

Chú ý:

-Điểm trình bày đúng quy định: 1 điểm;
-Điểm kết cấu cân đối: 1 điểm;
-Thiếu 1 trong 3 chương chuyên đề không đạt yêu cầu;
-Chuyên đề dưới 50 trang tiêu chuẩn (tính từ lời nói đầu đến kết luận) cũng không đạt yêu cầu;
-Đề tài này thích hợp với các công ty có hoạt động kinh doanh đa dạng.
 
Tham khảo: MẪU ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG

 

SỰ THÀNH CÔNG CỦA CÁC BẠN LÀ PHƯƠNG CHÂM CỦA CHÚNG TÔI !
Được cam kết 100% công việc đúng chuyên ngành kế toán. Tư vấn miễn phí tình huống khi đi làm.
Tâm sự học viên tại kế toán Thịnh Vượng
=====================================
CÔNG TY KẾ TOÁN THỊNH VƯỢNG 
Chuyên dạy đào tạo kế toán thực tế
Các khóa học kế toán
=====================================
Số 7 ngõ 129 Trương Định - Hai Bà Trưng - Hà Nội.
Mrs Huyền: 0971 086 593 
Email:   ketoanthinhvuong.688@gmail.com