Hotline: 0962 920 239

MẪU ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HINH

MẪU ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HINH

 

MẪU ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

DÀNH CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN TỔNG HỢP

ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY…

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG BIỂU

DANH MỤC SƠ ĐỒ

LỜI MỞ ĐẦU

- Nêu lý do chọn đề tài                                             
- Giới thiệu kết cấu đề tài

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH  HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY... (2 điểm)

1.1. Đặc điểm tài sản cố định hữu hình tại công ty…
 Trong mục này, học viên cần làm rõ:
- Danh mục TSCĐ hữu hình, 
- Sự phân nhóm, phân loại và mà hóa TSCĐ hữu hình của Công ty... 
1.2. Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình của Công ty... 
Trong mục này, học viên cần làm rõ:
- Các trường hợp tăng TSCĐ trong kỳ kế toán hiện hành (mua sắm hoặc đầu tư TSCĐ).
- Các trường hợp giảm TSCĐ trong kỳ kế toán hiện hành (thanh lý, nhượng bán hoặc góp vốn.
1.3. Tổ chức quản lý tài sản cố định hữu hình trong Công ty...
Trong mục này, học viên phải mô tả được:
Chức năng, nhiệm vụ của các cá nhân, bộ phận trong trong Công ty liên quan đến:
-    Việc ra quyết định đầu tư, 
-    Quyết định thanh lý, nhượng bán, sửa chữa, sử dụng, 
-    Bảo quản, kiểm kê về tài sản cố định hữu hình 

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY… (4 điểm)

2.1. Kế toán chi tiết tài sản cố định hữu hình tại Công ty...
2.1.1. Thủ tục, chứng từ 
Trong mục này, học viên cần làm rõ:
- Tên các chứng từ sử dụng.
- Thủ tục tăng TSCĐ: lấy 2 ví dụ 
+ Về mua sắm TSCĐ (cần đưa Hợp đồng mua, Hóa đơn, Biên bản bàn giao TSCĐ)
+ Về đầu tư (đưa các chứng từ: Quyết định đầu tư, Quyết toán đầu tư, Biên bản bàn giao TSCĐ
- Thủ tục giảm TSCĐ của Công ty (lấy 2 ví dụ)
+ Nhượng bán: Quyết định bán TSCĐ, Hợp đồng, Hóa đơn bán TSCĐ
+ Thanh lý: Quyết định thanh lý, Biên bản thanh lý, các chứng từ liên quan đến thanh lý...
2.1.2. Quy trình ghi sổ chi tiết
Trong mục này, học viên cần làm rõ quy trình ghi sổ chi tiết TSCĐ, báo cáo tổng hợp chi tiết (phải trích dẫn sổ của Công ty) theo các trường hợp tăng, giảm TSCĐ hữu hình của Công ty (tương ứng với phần chứng từ)...
    - Đưa Sổ TSCĐ, Sổ chi tiết TSCĐ, bảng tổng hợp chi tiết (lấy số liệu mới nhất) 
2.2. Kế toán tổng hợp tài sản cố định hữu hình của Công ty...
2.2.1. Kế toán tổng hợp tăng, giảm TSCĐ hữu hình của Công ty...
Trong mục này, học viên cần làm rõ quy trình ghi sổ tổng hợp theo hình thức sổ mà Công ty sử dụng (phải trích dẫn sổ của Công ty) 
Ví dụ: nếu sử dụng hình thức Nhật ký chung thì đưa sổ Nhật ký chung (có phản ánh các ví dụ đã đưa) sau đó đưa sổ cái TK TSCĐ
2.2.2. Kế toán tổng hợp khấu hao TSCĐ hữu hình của  Công ty...
Trong mục này, học viên cần làm rõ:
- Phương pháp tính khấu hao: nêu rõ cách tính khấu hao cho 1 TSCĐ
- Đưa Bảng tính khấu hao TSCĐ của 1 kỳ
- Phản ánh trên sổ chi tiết khấu hao (214) và sổ cái khấu hao.
2.2.3. Kế toán tổng hợp sửa chữa tài sản cố định hữu hình của Công ty...
Trong mục này, học viên cần làm rõ:
-    Lấy ví dụ về sửa chữa thường xuyên: đưa chứng từ liên quan và quy trình sổ kế toán tổng hợp sửa chữa TSCĐ hữu hình
-    Lấy ví dụ về sửa chữa lớn: đưa chứng từ liên quan (hóa đơn, Biên bản nghiệm thu, Quyết định… và quy trình sổ kế toán tổng hợp sửa chữa TSCĐ hữu hình

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY…

(2 điểm)
3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán TSCĐ hữu hình tại Công ty và phương hướng hoàn thiện
3.1.1- Ưu điểm
3.1.2- Nhược điểm
3.1.3. Phương hướng hoàn thiện
3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty…
- Về công tác quản lý tài sản cố định hữu hình
- Về tài khoản sử dụng và phương pháp tính giá, phương pháp kế toán (nên chi tiết tài khoản như thế nào, nên bổ sung thêm hoặc bỏ bớt những bút toán nào, có nên thay đổi phương pháp tính giá hay không...)
- Về chứng từ và luân chuyển chứng từ (nên thêm, bớt chứng từ nào, thay đổi kết cấu của chứng từ...)
- Về sổ kế toán chi tiết (nên thêm hoặc sửa đổi sổ chi tiết hiện có như thế nào...)
- Về  sổ kế toán tổng hợp (hình thức sổ có phù hợp không? nên thêm, bớt sổ nào? có thay đổi kết cấu hoặc phương pháp ghi sổ không?)
- Về báo cáo kế toán liên quan đến tài sản cố định hữu hình (nên bổ sung thêm báo cáo nào, có nên thay đổi kết cấu, nội dung báo cáo hiện hành không?...)
-Điều kiện thực hiện giải pháp (phần này có thể trình bày kết hợp với các giải pháp nêu trên).
 

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

PHỤ LỤC

Chú ý:

-Điểm trình bày đúng quy định: 1 điểm;
-Điểm kết cấu cân đối: 1 điểm;
-Thiếu 1 trong 3 phần chuyên đề không đạt yêu cầu;
-Chuyên dề dưới 50 trang tiêu chuẩn (tính từ lời nói đầu đến kết luận) không đạt yêu cầu;
-Đề tài này thích hợp với các công ty mà trong kỳ kế toán hiện hành có nhiều biến động liên quan đến tài sản cố định hữu hình.  
Tham khảo:MẪU ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN VAY

 

 SỰ THÀNH CÔNG CỦA CÁC BẠN LÀ PHƯƠNG CHÂM CỦA CHÚNG TÔI !

Được cam kết 100% công việc đúng chuyên ngành kế toán. Tư vấn miễn phí tình huống khi đi làm.
Tâm sự học viên tại kế toán Thịnh Vượng
=====================================
CÔNG TY KẾ TOÁN THỊNH VƯỢNG 
Chuyên dạy đào tạo kế toán thực tế
Các khóa học kế toán
=====================================
Số 7 ngõ 129 Trương Định - Hai Bà Trưng - Hà Nội.
Mrs Huyền: 0971 086 593 
Email:   ketoanthinhvuong.688@gmail.com