Hotline: 0962 920 239

MẪU ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN VAY


MẪU ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN VAY

 

MẪU ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
DÀNH CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN TỔNG HỢP

ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN VAY  TẠI CÔNG TY…

LỜI MỞ ĐẦU
- Nêu lý do chọn đề tài            
- Giới thiệu kết cấu đề tài
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC SƠ ĐỒ

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM  VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ Tiền vay TẠI CÔNG TY...
(2 điểm)

1.1. Đặc điểm tiền vay tại công ty… trong phần này học viên phải mô tả được cơ cấu, tỷ trọng vốn vay, các hình thức vay và đối tượng vay.
1.2.  Tổ chức quản lý Tiền vay của Công ty... 
Trong mục này, học viên phải mô tả được chức năng, nhiệm vụ của các cá nhân, bộ phận trong trong Công ty liên quan dến công tác lập kế hoạch, dự án, ra quyết định vay, giao dịch với chủ thể cho vay, giám sát sử dụng tiền vay và thanh toán tiền vay.  

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN VAY  TẠI CÔNG TY…
(4 điểm)

2.1. Thủ tục chứng từ 
Trong mục này, học viên cần phải trình bày thủ tục, chứng từ, luân chuyển chứng từ  theo từng loại   tiền vay và thanh toán tiền vay, lãi vay (lấy chứng từ thực tế của Công ty để minh họa)
2.2. Kế toán chi tiết tiền vay tại Công ty…
Trong mục này học viên phải làm rõ quy trình ghi sổ kế toán chi tiết và bảng tổng hợp  tiền vay. phải trích dẫn được số liệu thực tế  tiền vay và bảng tổng hợp tiền vay của Công ty.   
2.3. Kế toán tổng hợp tiền vay tại Công ty…
Trong mục này học viên phải làm rõ quy trình ghi các sổ kế toán tổng hợp có dẫn chứng minh họa từ chứng từ ban đầu, chứng từ tổng hợp (phiếu kế toán, tờ kê chi tiết) ... đến trích dẫn các sổ tổng hợp tương ứng với hình thức sổ kế toán của Công ty liên quan đến vốn vay.
2.4. Kế toán tổng hợp về lãi tiền vay
Trong mục này học viên phải làm rõ quy trình ghi các sổ kế toán tổng hợp có dẫn chứng minh họa từ chứng từ ban đầu, chứng từ tổng hợp (phiếu kế toán, tờ kê chi tiết) ... đến trích dẫn các sổ tổng hợp tương ứng với hình thức sổ kế toán của Công ty liên quan đến lãi tiền vay.

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN VAY TẠI CÔNG TY…
(2 điểm)

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán Tiền vaytại Công ty và phương hướng hoàn thiện
3.1.1- Ưu điểm
3.1.2- Nhược điểm
3.1.3. Phương hướng hoàn thiện
3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán Tiền vay tại Công ty…
3.2.1- Về công tác quản lý Tiền vay
3.2.2- Về tài khoản sử dụng và  phương pháp kế toán (nên chi tiết tài khoản như thế nào, nên bổ sung thêm hoặc bỏ bớt những bút toán nào, có nên thay đổi phương pháp tính giá hay không...)
3.2.3- Về chứng từ và luân chuyển chứng từ (nên thêm, bớt chứng từ nào, thay đổi kết cấu của chứng từ...)
3.2.4- Về sổ kế toán chi tiết (nên thêm hoặc sửa đổi sổ chi tiết hiện có như thế nào...)
3.2.5- Về  sổ kế toán tổng hợp (hình thức sổ có phù hợp không? nên thêm, bớt sổ nào? có thay đổi kết cấu hoặc phương pháp ghi sổ không?)
3.2.6- Về báo cáo kế toán liên quan đến Tiền vay (nên bổ sung thêm báo cáo nào, có nên thay đổi kết cấu, nội dung báo cáo hiện hành không?...)
3.2.7. Điều kiện thực hiện giải pháp (phần này có thể trình bày kết hợp với các giải pháp nêu trên).

KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN
PHỤ LỤC
Chú ý:
-Điểm trình bày đúng quy định: 1 điểm;
-Điểm kết cấu cân đối: 1 điểm;
-Thiếu 1 trong 3 phần chuyên đề không đạt yêu cầu;
-Chuyên dề dưới 50 trang tiêu chuẩn (tính từ lời nói đầu đến kết luận) cũng không đạt yêu cầu;
-Đề tài này thích hợp với các công ty có vốn vay khá đa dạng.  

Tham khảo: MẪU ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG 

 

SỰ THÀNH CÔNG CỦA CÁC BẠN LÀ PHƯƠNG CHÂM CỦA CHÚNG TÔI !

Được cam kết 100% công việc đúng chuyên ngành kế toán. Tư vấn miễn phí tình huống khi đi làm.
=====================================
Tâm sự học viên tại kế toán Thịnh Vượng
=====================================

CÔNG TY KẾ TOÁN THỊNH VƯỢNG 
Chuyên dạy đào tạo kế toán thực tế
Các khóa học kế toán
=====================================
Số 7 ngõ 129 Trương Định - Hai Bà Trưng - Hà Nội.
Mrs Huyền: 0971 086 593 
Email:   ketoanthinhvuong.688@gmail.com