Hotline: 0962 920 239

MẪU ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN


MẪU ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

 

MẪU ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
DÀNH CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN TỔNG HỢP

ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN  TẠI CÔNG TY…


MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC SƠ ĐỒ
LỜI MỞ ĐẦU
- Nêu lý do chọn đề tài            
- Giới thiệu kết cấu đề tài

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM  VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ VỐN BẰNG TIỀN  TẠI CÔNG TY...
(2 điểm)

1.1. Đặc điểm VỐN BẰNG TIỀN  tại công ty… trong phần này học viên phải mô tả được cơ cấu  VỐN BẰNG TIỀN , các luồng tiền thu vào, chi ra của Công ty...
1.2.  Tổ chức quản lý VỐN BẰNG TIỀN  của Công ty... 
Trong mục này, học viên phải mô tả được chức năng, nhiệm vụ của các cá nhân, bộ phận trong trong Công ty liên quan dến công tác xây dựng, phê duyệt định mức, dự toán, xây dựng quy chế quản lý vốn bằng tiền, ra lệnh thu, chi, thực hiện thu chi, kiểm tra, kiểm soát VỐN BẰNG TIỀN .  

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN  TẠI CÔNG TY…
(4 điểm)

2.1. Thủ tục chứng từ 
Trong mục này, học viên cần phải trình bày thủ tục, chứng từ, luân chuyển chứng từ  theo từng loại nghiệp vụ thu, chi vốn bằng tiền  (lấy chứng từ thực tế của Công ty để minh họa)
2.2. Kế toán chi tiết vốn bằng tiền  tại Công ty…
Trong mục này học viên phải làm rõ quy trình ghi sổ kế toán chi tiết và bảng tổng hợp  vốn bằng tiền  . phải trích dẫn được số liệu thực tế  vốn bằng tiền  và bảng tổng hợp vốn bằng tiền  của Công ty.   
2.3. Kế toán tổng hợp vốn bằng tiền  tại công ty…
Trong mục này học viên phải làm rõ quy trình ghi các sổ kế toán tổng hợp có dẫn chứng minh họa từ chứng từ ban đầu, chứng từ tổng hợp (phiếu kế toán, tờ kê chi tiết) ... đến trích dẫn các sổ tổng hợp tương ứng với hình thức sổ kế toán của Công ty.

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN  TẠI CÔNG TY…
(2 điểm)

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán vốn bằng tiền  tại Công ty và phương hướng hoàn thiện
3.1.1- Ưu điểm
3.1.2- Nhược điểm
3.1.3. Phương hướng hoàn thiện
3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền  tại Công ty…
3.2.1- Về công tác quản lý vốn bằng tiền  
3.2.2- Về tài khoản sử dụng và  phương pháp kế toán (nên chi tiết tài khoản như thế nào, nên bổ sung thêm hoặc bỏ bớt những bút toán nào, có nên thay đổi phương pháp tính giá hay không...)
3.2.3- Về chứng từ và luân chuyển chứng từ (nên thêm, bớt chứng từ nào, thay đổi kết cấu của chứng từ...)
3.2.4- Về sổ kế toán chi tiết (nên thêm hoặc sửa đổi sổ chi tiết hiện có như thế nào...)
3.2.5- Về  sổ kế toán tổng hợp (hình thức sổ có phù hợp không? nên thêm, bớt sổ nào? có thay đổi kết cấu hoặc phương pháp ghi sổ không?)
3.2.6- Về báo cáo kế toán liên quan đến vốn bằng tiền  (nên bổ sung thêm báo cáo nào, có nên thay đổi kết cấu, nội dung báo cáo hiện hành không?...)
3.2.7. Điều kiện thực hiện giải pháp (phần này có thể trình bày kết hợp với các giải pháp nêu trên).

KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN
PHỤ LỤC
Chú ý:
-Điểm trình bày đúng quy định: 1 điểm;
-Điểm kết cấu cân đối: 1 điểm;
-Thiếu 1 trong 3 chương chuyên đề không đạt yêu cầu;
-Chuyên dề dưới 50 trang tiêu chuẩn (tính từ lời nói đầu đến kết luận) cũng không đạt yêu cầu;
-Đề tài này thích hợp với các công ty có nghiệp vụ thu – chi khá đa dạng.

Tham khảo:MẪU ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HINH 

SỰ THÀNH CÔNG CỦA CÁC BẠN LÀ PHƯƠNG CHÂM CỦA CHÚNG TÔI !

Được cam kết 100% công việc đúng chuyên ngành kế toán. Tư vấn miễn phí tình huống khi đi làm.
=====================================
Tâm sự học viên tại kế toán Thịnh Vượng
=====================================

CÔNG TY KẾ TOÁN THỊNH VƯỢNG 
Chuyên dạy đào tạo kế toán thực tế
Các khóa học kế toán
=====================================
Số 7 ngõ 129 Trương Định - Hai Bà Trưng - Hà Nội.
Mrs Huyền: 0971 086 593 
Email:   ketoanthinhvuong.688@gmail.com