Hotline: 0962 920 239

XỬ LÝ HÀNG THỪA HÀNG THIẾU TRONG KHO

XỬ LÝ HÀNG THỪA HÀNG THIẾU TRONG KHO

 

Khi tiến hành mua bán hàng hóa thường kế toán kiểm tra hàng hóa lúc mua hay kiểm tra định kỳ hàng hóa tại kho mà phát hiện thấy thừa hoặc thiếu.Kế toán Thịnh Vượng chia sẻ cách xử lý như sau:

Trường hợp thừa (thiếu) khi mua hàng
1./ Đối với Hàng thừa
- Nếu nhập kho toàn bộ số hàng:
+ Căn cứ vào chứng từ:
Nợ TK 152,153,156: Trị giá toàn bồ hàng
Nợ TK 133: Thuế được khấu trừ nếu có 
Có TK 331: Tổng giá thanh toán theo hóa đơn
Có TK 338(1): Giá trị hàng thừa

+ Căn cứ vào quyết định xử lý (khi có quyết định xử lý):

--> Nếu trả lại cho người bán
Nợ TK 338(1)
Có TK 152,153,156


--> Nếu DN mua tiếp số hàng thừa (Bên bán phải viết hóa đơn bổ sung)
Nợ TK 338(1)
Nợ TK 133: Thuế hàng thừa nếu có
Có TK 331: Số tiền hàng thừa cần thanh toán
--> Nếu hàng thừa không xác định được nguyên nhân (ghi tăng thu nhập khác or ghi giảm giá vốn)
Nợ TK 338(1)
Có TK 711, 632


- Nếu chỉ nhập kho theo số ghi trên hóa đơn:
+ Căn cứ vào hóa đơn:
Nợ TK 152,153,156
Nợ TK133: Thuế được khấu trừ nếu có
Có TK 331: Tổng giá thanh toán

+ Số hàng thừa coi như giữ hộ người bán, ghi nhận hàng thừa vào TK ngoài bảng:
Nợ TK 002: Giá trị hàng thừa (khi xử lý hàng thừa ghi Có TK 002)


2./ Đối với hàng thiếu
Khi phát hiện hàng thiếú thì căn cứ vào Biên bản kiểm nhận để thông báo cho các đối tượng liên quan biết và xác định nguyên nhân
- Khi nhập kho, căn cứ vào chứng từ
Nợ TK 152,153,156: Gái trị hàng thực nhận
Nợ TK 133: Thuế được khấu trừ nếu có
Nợ Tk 138 (1): Giá trị hàng thừa chờ xử lý
Có TK 331: Tổng giá thanh toán

- Khi Xác định được nguyên nhân, că cứ vào quyết định xử lý:
+ Nếu do bên bán giao thiếu và phải giao tiếp số hàng thiếu, căn cứ vào chứng từ
Nợ TK 152,153,156
Có TK 138(1)
+ Nếu xác định người chịu bồi thường, căn cứ vào chứng từ
Nợ TK 138(8), 111, 334
Có Tk 138(1)
+ Nếu không xác định được nguyên nhân
Nợ TK 632
Có TK 138(1)